BEL ONS: 012 644 4300
JY EN DIE REG
'N MENS WEET NOOIT WANNEER JY REGSADVIES NODIG GAAN KRY NIE - WEES INGELIG
OP DIÉ KRY JY 'N DEEGLIKE OORSIG VAN ALLES WAT JY NUTTIG SAL VIND VIR JOU
DAAGLIKSE LEWE.

Retrenchments: What process should the employer follow?


We receive several inquiries from members regarding the process an employer should follow before employees can be retrenched. The process that should be followed was properly explained in the case of Macuvele v Kensington Ridge Primary School (JS20/2013) [2014] ZALCJHB 74. In this case the court confirmed that the employer...

Lees meer >

Vrywaring: Solidariteit as vakbond behartig slegs arbeidsregsake, wat een van die lidmaatskapvoordele is wat die vakbond bied. Alle ander regsake op hierdie blad (siviele reg en strafreg) word deur ander partye hanteer en maak nie deel uit van die ledevoordele van Solidariteit nie. Solidariteit regsdienste is nie gebonde aan die advies en artikels wat op die blad gepubliseer word nie. Wanneer u 'n artikel lees, kyk na die publikasiedatum sodat u die jongste advies kry en nie advies wat verouderd is nie.

Klik hier om die nodige vorms af te laai om toestemming aan solidariteit te verleen om namens jou op te tree welke binne Solidariteit se beleid en magte.

BAD-BGV Mandaat/klagtevorm

Arbeidshof mandaat / klagte vorm

Algemene Litigasie Mandaat / klagtevorm

Die Solidariteit Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies.

Lees meer • Interne grieweprosedure Alle interne remedies moet uitgeput wees voordat ʼn saak vir diskriminasie, onbillike arbeidspraktyk of viktimisasie verwys kan word. Die grieweprosedure moet gevolg word as daar ontevredenheid heers oor die besluit van ʼn werkgewer. Indien die grieweprosedure nie die wenslike inligting verskaf nie, kan ʼn versoek om toegang van inligting/rekords ingedien word. Alhoewel die  … Lees meer

 • In die saak South African Airways v Van Vuuren het die onderskeid tussen kompensasie (“compensation”) en skadevergoeding (“damages”) in die uitspraak van die arbeidsappèlhof ter sprake gekom. Dit was duidelik dat die twee woorde dikwels afwisselend gebruik word vanweë die dubbelsinnigheid in betekenis. Dit sal vanselfsprekend die oordeel van die hof beïnvloed in besluite oor  … Lees meer

 • Dit is algemeen bekend dat Solidariteit in ’n lang stryd teen die regering se toepassing van regstellende aksie gewikkel was en is. Oor die afgelope tien jaar het ons talle diskriminasiesake voor die arbeidshof, die arbeidsappèlhof, die hooggeregshof en die appèlhof en selfs die konstitusionele hof gebring. ’n Besluit is in 2012 geneem om die  … Lees meer

 • Inleiding Ons, as Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, het verskeie probleme met die voorgestelde wysigings aan die Wet op Diensbillikheid (Employment Equity Act (EEA)), soos uiteengesit in ons kommentaar aan die portefeuljekomitee. Ons maak graag van hierdie geleentheid gebruik om te fokus op die kwessie wat ons die meeste pla, naamlik die wysigings aan  … Lees meer

 • Na jare van argumentering, spekulasie en litigasie bevind die hof op  15 Februarie 2013 in die gerapporteerde saak van Jennila Naidoo vs Minister of Safety and Security JS566/2011 dat die polisie se regstellende-aksieplan effektiewelik ʼn kwotastelsel is. Die Hof beskryf die plan en die implikasies daarvan soos volg: The Equity Plan, and the affirmative action  … Lees meer

 • Baie is reeds gesê oor die impak wat die meerderheidsleer op minderheidsvakbonde gehad het en die daaropvolgende Marikana-gebeure. In hierdie artikel beskou ons egter die effek daarvan en veral op minderheidsgroepe tydens gelyke-indiensnemingsonderhandelinge. Ingevolge artikel 16 van die Wet op Gelyke Indiensneming (No. 55 van 1998) word daar van ‘n werkgewer vereis om met die  … Lees meer

 • Wat is ‘n regstellendeaksieplan / diensbillikheidsplan (employment equity plan)? Dit is baie belangrik dat werkgewers regstellende aksie volgens wetlike voorskrifte toepas en dit nie op ‘n arbitrêre wyse toepas nie. Werknemers en vakbondverteenwoordigers moet weet wat die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI) voorskryf met betrekking tot die opstel, monitering en uitvoering van regstellendeaksieplanne, oftewel diensbillikheidsplanne.  … Lees meer

 • Wat is die rol van ’n voorsitter in ’n dissiplinêre verhoor? Die rol van die voorsitter:   Die persoon wat die bewerings teen ’n werknemer/s oorweeg en enige reaksie hierop oorweeg, dikwels verwys na as die voorsitter, moet vry van vooroordeel teen die betrokke werknemer/s wees en moet ’n oop kop hou voordat hulle enige  … Lees meer

 • Aftrede: Gelyktydige eise ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge en die Wet op Gelyke Indiensneming   Normaalweg word net een eis toegelaat ingevolge ʼn spesifieke eisoorsaak en/of handeling, maar in hierdie artikel bespreek ons die uitsonderlike geval waar ʼn werknemer ʼn gelyktydige eis in die geval van ʼn spesifieke ontslagdispuut kan instel.   Volgens artikel 187(1)(f)  … Lees meer

 • Hoekom is daar kinderakteurs as kinders onder die ouderdom van 15 jaar nie mag werk nie? Ingevolge die Wet op Basiese Diensvoorwaardes word die aanstelling van kinders onder die ouderdom van 15 jaar verbied. Daar is wel een uitsondering: kinderakteurs. Ingevolge Sektorale Vassteling 10: Kinders in die Verrigtinge van Advertering, Artistiese of Kulturele Aktiwiteite, Suid-Afrika,  … Lees meer

 • Antwoord: Daar is nie ʼn algemene vereiste in ons arbeidsreg dat ʼn werknemer ʼn formele dienskontrak moet hê wat alle aspekte van die diensverhouding reguleer nie. Alle persone wat as werknemers geag word ingevolge artikel 83A van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, artikel 200A van die Wet op Arbeidsverhoudinge, en die gemenereg, geniet die beskerming  … Lees meer

 • My werkgewer wil my geld vat sonder dat ek ʼn sê daaroor het.  Hoe wettig is dit?  Hy sê ek skuld hom geld omdat daar van die voorraad weggeraak het en ek moet ʼn skulderkenning teken.    Artikel 34 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes Nr. 75 van 1997 maak voorsiening vir aftrekkings en ander  … Lees meer

 • Reël 25 van die KVBA bepaal wie ʼn party by versoenings- en arbitrasieverrigtinge van die kommissie mag verteenwoordig.   In die geval van versoeningsverrigtinge mag die werkgewerparty verteenwoordig word deur ʼn werknemer of ʼn direkteur (as die werkgewer ʼn maatskappy is) en in die geval van ʼn beslote korporasie (BK) kan die werkgewer deur een  … Lees meer

 • My werkgewer is besig met afleggings, en het vir my ʼn alternatiewe pos aangebied teen dieselfde vergoeding. Ek het gehoor dat indien ek die alternatiewe pos onredelik weier kan ek moontlik my afleggingspakket verloor. Ek wil graag weet wat is my regsposisie in hierdie geval? Artikel 41 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (voortaan verwys  … Lees meer

 • Hoe word my aftreeouderdom bepaal wanneer my aftreeouderdom nie in my dienskontrak aangedui word nie en my werkgewer ook nie ‘n geskrewe beleid het aangaande ‘n aftreeouderdom nie? Artikel 187(2)(b) van die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995) bepaal dat die beëindiging van ‘n werknemer se diens, gebaseer op die werknemer se ouderdom, regverdig  … Lees meer

 • Die effek van waarskuwings of vorige veroordelings op ʼn straf ʼn Finale waarskuwing kan gegrond word op die erns van ʼn oortreding, maar dit kan ook op sigself gebruik word om ʼn finale waarskuwing te regverdig of dit kan deur vorige waarskuwings geregverdig word. Daar word vereis dat slegs vorige waarskuwings wat ten opsigte van  … Lees meer

 • Is ʼn werknemer verplig om ʼn werkgewer in kennis te stel as hy of sy oortyd gaan werk? Artikel 10 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes handel oor oortyd en stipuleer die volgende: “’n Werkgewer mag nie van ʼn werknemer vereis of toelaat om: oortyd te werk nie, behalwe per ooreenkoms; meer as tien (10)  … Lees meer


 • Klik hier om uit te vind wat is jou regte in terme van vervolging en hoe om 'n klag te lê indien daar op enige van jou regte ingedring word.

  ARRESTASIE

  DRONKBESTUUR

  AANRANDING

  HOE Lê JY 'N KLAG?

  Solidariteit bied ons lede en ondersteuners toegang tot sivielregtelike advies deur gebruik te maak van 'n voorkeur eksterne firma, Serfontein, Viljoen en Swart. Lede van Solidariteit kan gratis telefoniese sivielregtelike advies deur die Solidariteit Dienssentrum ontvang deur 0861 25 24 23 te skakel.

  Die finansiële welsyn van ons lede is vir Solidariteit baie belangrik. Om produktief te kan werk en gelukkig te kan leef, is finansiële welsyn uiters belangrik. Daarom het Solidariteit besluit om ’n splinternuwe ledevoordeel te ontwikkel saam met ons vennote, Serfontein Viljoen en Swart Prokureurs en DebtGrip.

  Die span van toegewyde personeel het jarelange ervaring van die administrasie van skuld en skuldberading. Jou skuld word bestuur deur ’n geregistreerde skuldberader by die Nasionale Kredietreguleerder (NKR).


  Gratis Skuldberading-rekenaar besoek asseblief ons desktop weergawe.

  Registreer / Register

  Oops! We could not locate your form.

  Maak toe / Close