ARTIKELS

Versekering op motors ouer as 10 jaar, of nié

Versekering op motors ouer as 10 jaar, of nié

Deur Tania du Toit In die heersende ekonomiese klimaat groei die persentasie eienaars van ouer voertuie. ʼn Afbetaalde ryding is ʼn massiewe bate binne ʼn kleinerwordende begroting. Nou begin jy wonder oor daardie versekeringspremie: Vir hoe lank is dit sinvol om steeds (duur) motorversekering op jou ouer voertuig te betaal? Anders as wat ʼn mens  … Lees meer

Beskerming van die KVBA

Beskerming van die KVBA

Geniet ek die beskerming van die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) as ek vir myself werk en kliënte faktureer? Die advies wat aan u verleen word, is gebaseer op die verskille in die definisie van ʼn werknemer teenoor ʼn onafhanklike kontrakteur: Artikel 213 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995) definieer  … Lees meer

Strafregtelike laster teenoor 'n siviele eis vir naamskending

Strafregtelike laster teenoor 'n siviele eis vir naamskending

Deur Sanette Viljoen Mens kan ʼn strafregtelike klag lê vir laster, maar kan ook ʼn siviele eis vir naamskending instel. Wat is die verskil tussen die twee benaderings? Die belangrikste verskil lê in die bewyslas in die twee sake.  In ʼn strafregtelike saak is die bewyslas wat die staat het om strafregtelike laster te bewys  … Lees meer

Wat moet agterbly as ek my huis verkoop?

Wat moet agterbly as ek my huis verkoop?

Deur Sanette Viljoen Kopers en verkopers stry gereeld oor die toebehore van onroerende eiendom. Hierdie artikel probeer om die basiese beginsels te verduidelik van wat vaste toebehore is en wat nie. Die toonaangewende gesag op hierdie gebied is die saak van Macdonald Ltd v Radin NO and the Potchefstroom Dairies and Industries 1915 AD 454.  … Lees meer

My teruggeneemde voertuig teen ’n winskoop opgeveil

My teruggeneemde voertuig teen ’n winskoop opgeveil

Deur Sanette Viljoen Die doel van ’n veiling is om ’n koper te kry wat bereid is om die hoogste prys vir ’n item te betaal. So ʼn veiling kan met of sonder ’n reserweprys wees. Sonder ’n reserwe word die hoogste bona fide bod aanvaar en met ’n reserwe is dit die hoogste bod,  … Lees meer

Vrywaring: Solidariteit as vakbond behartig slegs arbeidsregsake, wat een van die lidmaatskapvoordele is wat die vakbond bied. Alle ander regsake op hierdie blad (siviele reg en strafreg) word deur ander partye hanteer en maak nie deel uit van die ledevoordele van Solidariteit nie. Solidariteit regsdienste is nie gebonde aan die advies en artikels wat op die blad gepubliseer word nie. Wanneer u 'n artikel lees, kyk na die publikasiedatum sodat u die jongste advies kry en nie advies wat verouderd is nie.

Klik hier om die nodige vorms af te laai om toestemming aan solidariteit te verleen om namens jou op te tree welke binne Solidariteit se beleid en magte.

BAD-BGV Mandaat/klagtevorm

Arbeidshof mandaat / klagte vorm

Algemene Litigasie Mandaat / klagtevorm

Die Solidariteit Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies.

Lees meer • Interne grieweprosedure Alle interne remedies moet uitgeput wees voordat ʼn saak vir diskriminasie, onbillike arbeidspraktyk of viktimisasie verwys kan word. Die grieweprosedure moet gevolg word as daar ontevredenheid heers oor die besluit van ʼn werkgewer. Indien die grieweprosedure nie die wenslike inligting verskaf nie, kan ʼn versoek om toegang van inligting/rekords ingedien word. Alhoewel die  … Lees meer

 • In die saak South African Airways v Van Vuuren het die onderskeid tussen kompensasie (“compensation”) en skadevergoeding (“damages”) in die uitspraak van die arbeidsappèlhof ter sprake gekom. Dit was duidelik dat die twee woorde dikwels afwisselend gebruik word vanweë die dubbelsinnigheid in betekenis. Dit sal vanselfsprekend die oordeel van die hof beïnvloed in besluite oor  … Lees meer

 • Dit is algemeen bekend dat Solidariteit in ’n lang stryd teen die regering se toepassing van regstellende aksie gewikkel was en is. Oor die afgelope tien jaar het ons talle diskriminasiesake voor die arbeidshof, die arbeidsappèlhof, die hooggeregshof en die appèlhof en selfs die konstitusionele hof gebring. ’n Besluit is in 2012 geneem om die  … Lees meer

 • Inleiding Ons, as Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, het verskeie probleme met die voorgestelde wysigings aan die Wet op Diensbillikheid (Employment Equity Act (EEA)), soos uiteengesit in ons kommentaar aan die portefeuljekomitee. Ons maak graag van hierdie geleentheid gebruik om te fokus op die kwessie wat ons die meeste pla, naamlik die wysigings aan  … Lees meer

 • Na jare van argumentering, spekulasie en litigasie bevind die hof op  15 Februarie 2013 in die gerapporteerde saak van Jennila Naidoo vs Minister of Safety and Security JS566/2011 dat die polisie se regstellende-aksieplan effektiewelik ʼn kwotastelsel is. Die Hof beskryf die plan en die implikasies daarvan soos volg: The Equity Plan, and the affirmative action  … Lees meer

 • Baie is reeds gesê oor die impak wat die meerderheidsleer op minderheidsvakbonde gehad het en die daaropvolgende Marikana-gebeure. In hierdie artikel beskou ons egter die effek daarvan en veral op minderheidsgroepe tydens gelyke-indiensnemingsonderhandelinge. Ingevolge artikel 16 van die Wet op Gelyke Indiensneming (No. 55 van 1998) word daar van ‘n werkgewer vereis om met die  … Lees meer

 • Wat is ‘n regstellendeaksieplan / diensbillikheidsplan (employment equity plan)? Dit is baie belangrik dat werkgewers regstellende aksie volgens wetlike voorskrifte toepas en dit nie op ‘n arbitrêre wyse toepas nie. Werknemers en vakbondverteenwoordigers moet weet wat die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI) voorskryf met betrekking tot die opstel, monitering en uitvoering van regstellendeaksieplanne, oftewel diensbillikheidsplanne.  … Lees meer

 • In die hofsaak, Direct Channel KwaZulu-Natal (Pty) Ltd v Naidu & others (2015) 36 ILJ 2611 (LC), was die betrokke werknemers weens operasionele redes afgedank. Hulle het daarna ʼn dispuut oor onbillike ontslag na die arbeidshof verwys. Kort daarna is die werkgewer gelikwideer en ʼn likwidateur is aangestel. Die likwidateur het die werknemers versoek om  … Lees meer

 • Daar bestaan gedurig onsekerheid oor wanneer werknemers se aanstelling op ‘n vastetermynkontrak onbillik is en watter regte sulke werknemers, sedert die inwerkingtreding van die Wysigingswet op Arbeidsverhoudinge, Wet 6 van 2014, tot hul beskikking het. Daarom kyk ons nou na die billikheid van die aanstelling van ‘n werknemer op vastetermynkontrakbasis vir langer as drie maande.  … Lees meer

 • Werknemers se kennisgewingstydperk word deur hul dienskontrak gereguleer. Indien jou dienskontrak melding maak van ʼn spesifieke kennistydperk, sal jy daardie tydperk moet eerbiedig. Dit is die geval al is die tydperk langer as wat in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (“die Wet”) bepaal word. Indien die dienskontrak geen melding maak van die kennistydperk nie, sal  … Lees meer

 • Ingevolge artikel 42 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes moet die werkgewer by diensbeïndiging ʼn dienssertifikaat aan die werknemer uitreik. Die dienssertifikaat moet die volgende inligting bevat: Die werknemer se volle name. Die werkgewer se naam en adres. ʼn Beskrywing van enige kollektiewe ooreenkoms deur ʼn bedingingsraad gesluit, of enige sektorale bepaling wat op die  … Lees meer

 • Reël 23 van die KVBA handel oor die uitstel van arbitrasies by die KVBA. Volgens dié reël mag ‘n arbitrasie uitgstel word as albei partye skriftelik daartoe instem, of deur aansoek om uitstel te doen met kennisgewing aan die partye. In die laaste geval het die KVBA die diskresie om toestemming tot die uitstel te  … Lees meer

 • Deur Leandri Engelbrecht Kraamverlof word deur artikel 25 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes gereguleer. Die spesifieke artikel reguleer die hoeveelheid verlof waarop ʼn vrou geregtig is asook wanneer die verlof ʼn aanvang moet neem. Ingevolge hierdie artikel is ʼn vrou geregtig op vier maande aaneenlopende kraamverlof. Die werkgewer hoef egter nie die werknemer gedurende  … Lees meer

 • Werkgewers trek soms bedrae van jou salaris af as bydrae tot ʼn pensioenfonds of voorsorgfonds.  Hulle verkry gewoonlik magtiging hiervoor by wyse van ’n bepaling in die dienskontrak met die werknemer, of dit word aanvaar as ‘n voorwaarde by aanstelling.  Soms word die aftrekking ook ingevolge maatskappybeleid of volgens die bepalings van ’n bedingingsraad gedoen.  … Lees meer

 • Deur Mynie Kriek Vraag: My werkgewer het my afgedank sonder om enige prosedures vir ontslag te volg. Toe ek ʼn geskil van onbillike ontslag by die KVBA aanhangig maak, het my werkgewer aangebied om weer aan te stel ten einde die ontslagproses reg te stel. Is dit wettig, en hoe sal dit my saak van  … Lees meer

 • Deur Hendrik van der Hoven Is ʼn KVBA-kommissaris daarop geregtig om klagte op ʼn klagstaat tydens arbitrasie te verander wanneer ʼn saak van onbillike ontslag aangehoor en bereg word? ʼn Gesondheids- en veiligheidsbeampte by ʼn myn het veroorsaak dat werksaamhede by die myn tot stilstand gekom het toe hy nie op sy pos was om  … Lees meer

 • Deur Danielle van Heerden Die diensverhouding word hoofsaaklik gebou op vertroue. Dit word algemeen aanvaar dat daar van werknemers verwag word om eerlik en in die beste belang van hul werkgewers op te tree. Daarom is vertroue ʼn belangrike element om te oorweeg wanneer besluit moet word of die diensverhouding met ʼn oneerlike werknemer voortgesit  … Lees meer


 • Klik hier om uit te vind wat is jou regte in terme van vervolging en hoe om 'n klag te lê indien daar op enige van jou regte ingedring word.

  ARRESTASIE

  DRONKBESTUUR

  AANRANDING

  HOE Lê JY 'N KLAG?

  Solidariteit bied ons lede en ondersteuners toegang tot sivielregtelike advies deur gebruik te maak van 'n voorkeur eksterne firma, Serfontein, Viljoen en Swart. Lede van Solidariteit kan gratis telefoniese sivielregtelike advies deur die Solidariteit Dienssentrum ontvang deur 0861 25 24 23 te skakel.

  Die finansiële welsyn van ons lede is vir Solidariteit baie belangrik. Om produktief te kan werk en gelukkig te kan leef, is finansiële welsyn uiters belangrik. Daarom het Solidariteit besluit om ’n splinternuwe ledevoordeel te ontwikkel saam met ons vennote, Serfontein Viljoen en Swart Prokureurs en DebtGrip.

  Die span van toegewyde personeel het jarelange ervaring van die administrasie van skuld en skuldberading. Jou skuld word bestuur deur ’n geregistreerde skuldberader by die Nasionale Kredietreguleerder (NKR).


  Registreer / Register

  Maak toe / Close