ARTIKELS

Wat is putatiewe noodweer?

Wat is putatiewe noodweer?

Deur Sanette Viljoen In die appèlhofsaak van S v De Oliveira 1993 2 SASV 59 (A)  is putatiewe noodweer beskryf as ʼn situasie waar ʼn persoon werklik subjektief glo dat sy lewe in gevaar is, maar objektief gesien is dit nie. Subjektief beteken dít wat in my eie kop aangaan en wat ek glo. Objektief is dit wat  … Lees meer

Skuldlose aanspreeklikheid vir skade deur jou personeel

Skuldlose aanspreeklikheid vir skade deur jou personeel

Deur Sanette Viljoen Feitestel: ʼn Besigheidseienaar word deur sy korttermynversekeringsmakelaar  geadviseer  om ’n polis uit te neem om hom te beskerm teen eise wat teen hom ingestel word vir nalatige optrede deur sy werknemers. Die eienaar voel egter dis nie sy verantwoordelikheid as sy werknemers ander mense skade berokken  nie, so hoekom moet hy spesiaal  … Lees meer

Regsreël van toepassing as ek in die buiteland trou

Regsreël van toepassing as ek in die buiteland trou

Deur Sanette Viljoen In ons moderne tyd is dit baie gewild om in die buiteland te gaan trou. Wat is die regsposisie wanneer ʼn Suid-Afrikaner in ʼn ander land trou? Die probleem is dat hierdie pragtige romantiese troue in die partye se gesigte ontplof wanneer dit kom by egskeiding of by die dood van een  … Lees meer

R23 miljoen skade-eis teen buurman vir ’n weghol-veldbrand

R23 miljoen skade-eis teen buurman vir ’n weghol-veldbrand

Deur Sanette Viljoen In die onlangse saak MTO Forestry v Swart (420/2016) [2017] ZASCA 57 het die grondeienaar, wie se plantasie afgebrand het nadat ʼn brand vanaf sy buurman se grond versprei het en sy hele plantasie vernietig het, ’n eis ingestel. Die brand het ontstaan op ’n gedeelte van die buurman se grond wat bedek  … Lees meer

Hoe lank kan die testament nog betwis word?

Hoe lank kan die testament nog betwis word?

Deur Sanette Viljoen Hoe lank na die afhandeling van ʼn boedel kan die testament nog betwis word? Hierdie kwessie kom indirek neer op verjaring. Feitestel: Jannie het geërf uit ʼn boedel. Sannie voel dat Jannie onredelik verryk is ten koste van haar. Sy moes meer geërf het as Jannie. Sannie kan  ʼn siviele eis instel  … Lees meer

Vrywaring: Solidariteit as vakbond behartig slegs arbeidsregsake, wat een van die lidmaatskapvoordele is wat die vakbond bied. Alle ander regsake op hierdie blad (siviele reg en strafreg) word deur ander partye hanteer en maak nie deel uit van die ledevoordele van Solidariteit nie. Solidariteit regsdienste is nie gebonde aan die advies en artikels wat op die blad gepubliseer word nie. Wanneer u 'n artikel lees, kyk na die publikasiedatum sodat u die jongste advies kry en nie advies wat verouderd is nie.

Klik hier om die nodige vorms af te laai om toestemming aan solidariteit te verleen om namens jou op te tree welke binne Solidariteit se beleid en magte.

BAD-BGV Mandaat/klagtevorm

Arbeidshof mandaat / klagte vorm

Algemene Litigasie Mandaat / klagtevorm

Die Solidariteit Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies.

Lees meer • Interne grieweprosedure Alle interne remedies moet uitgeput wees voordat ʼn saak vir diskriminasie, onbillike arbeidspraktyk of viktimisasie verwys kan word. Die grieweprosedure moet gevolg word as daar ontevredenheid heers oor die besluit van ʼn werkgewer. Indien die grieweprosedure nie die wenslike inligting verskaf nie, kan ʼn versoek om toegang van inligting/rekords ingedien word. Alhoewel die  … Lees meer

 • In die saak South African Airways v Van Vuuren het die onderskeid tussen kompensasie (“compensation”) en skadevergoeding (“damages”) in die uitspraak van die arbeidsappèlhof ter sprake gekom. Dit was duidelik dat die twee woorde dikwels afwisselend gebruik word vanweë die dubbelsinnigheid in betekenis. Dit sal vanselfsprekend die oordeel van die hof beïnvloed in besluite oor  … Lees meer

 • Dit is algemeen bekend dat Solidariteit in ’n lang stryd teen die regering se toepassing van regstellende aksie gewikkel was en is. Oor die afgelope tien jaar het ons talle diskriminasiesake voor die arbeidshof, die arbeidsappèlhof, die hooggeregshof en die appèlhof en selfs die konstitusionele hof gebring. ’n Besluit is in 2012 geneem om die  … Lees meer

 • Inleiding Ons, as Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, het verskeie probleme met die voorgestelde wysigings aan die Wet op Diensbillikheid (Employment Equity Act (EEA)), soos uiteengesit in ons kommentaar aan die portefeuljekomitee. Ons maak graag van hierdie geleentheid gebruik om te fokus op die kwessie wat ons die meeste pla, naamlik die wysigings aan  … Lees meer

 • Na jare van argumentering, spekulasie en litigasie bevind die hof op  15 Februarie 2013 in die gerapporteerde saak van Jennila Naidoo vs Minister of Safety and Security JS566/2011 dat die polisie se regstellende-aksieplan effektiewelik ʼn kwotastelsel is. Die Hof beskryf die plan en die implikasies daarvan soos volg: The Equity Plan, and the affirmative action  … Lees meer

 • Baie is reeds gesê oor die impak wat die meerderheidsleer op minderheidsvakbonde gehad het en die daaropvolgende Marikana-gebeure. In hierdie artikel beskou ons egter die effek daarvan en veral op minderheidsgroepe tydens gelyke-indiensnemingsonderhandelinge. Ingevolge artikel 16 van die Wet op Gelyke Indiensneming (No. 55 van 1998) word daar van ‘n werkgewer vereis om met die  … Lees meer

 • Wat is ‘n regstellendeaksieplan / diensbillikheidsplan (employment equity plan)? Dit is baie belangrik dat werkgewers regstellende aksie volgens wetlike voorskrifte toepas en dit nie op ‘n arbitrêre wyse toepas nie. Werknemers en vakbondverteenwoordigers moet weet wat die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI) voorskryf met betrekking tot die opstel, monitering en uitvoering van regstellendeaksieplanne, oftewel diensbillikheidsplanne.  … Lees meer

 • Deur Mynie Kriek Vraag: My werkgewer het my afgedank sonder om enige prosedures vir ontslag te volg. Toe ek ʼn geskil van onbillike ontslag by die KVBA aanhangig maak, het my werkgewer aangebied om weer aan te stel ten einde die ontslagproses reg te stel. Is dit wettig, en hoe sal dit my saak van  … Lees meer

 • Deur Hendrik van der Hoven Is ʼn KVBA-kommissaris daarop geregtig om klagte op ʼn klagstaat tydens arbitrasie te verander wanneer ʼn saak van onbillike ontslag aangehoor en bereg word? ʼn Gesondheids- en veiligheidsbeampte by ʼn myn het veroorsaak dat werksaamhede by die myn tot stilstand gekom het toe hy nie op sy pos was om  … Lees meer

 • Deur Danielle van Heerden Die diensverhouding word hoofsaaklik gebou op vertroue. Dit word algemeen aanvaar dat daar van werknemers verwag word om eerlik en in die beste belang van hul werkgewers op te tree. Daarom is vertroue ʼn belangrike element om te oorweeg wanneer besluit moet word of die diensverhouding met ʼn oneerlike werknemer voortgesit  … Lees meer

 • Deur Johan Roos Op die dag wat ʼn werknemer betaling ontvang moet die werkgewer die werknemer met die volgende inligting in skrif, ingevolge artikel 33 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, voorsien. Die werkgewer se naam en adres. Die werknemer se naam en die pos wat hy beklee. Die tydperk wanneer die betalings gemaak word.  … Lees meer

 • Deur Herman Perry Geen persoon wil in dieselfde pos bly werk indien daar ʼn moontlikheid bestaan dat hy of sy by sy bestaande werkgewer bevorder kan word nie. Baie werkgewers bied van tyd tot tyd vir indiwidue die geleentheid om aansoek te doen vir bevordering. Die behoefte vir bevordering ontstaan wanneer ʼn werkgewer ʼn leemte  … Lees meer

 • Deur Barend Smit Vraag: Ek werk sonder ʼn dienskontrak. Is dit wettig? Antwoord: Daar is nie ʼn algemene vereiste in ons arbeidsreg dat ʼn werknemer ʼn formele dienskontrak moet hê wat alle aspekte van die diensverhouding reguleer nie. Alle persone wat as werknemers geag word ingevolge artikel 83A van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, artikel  … Lees meer

 • Deur Lize Pieters Ek het geld uit die werkskleinkas gesteel, maar dit was ‘n baie klein bedrag. Kan ek ontslaan word? Oneerlikheid kan in arbeidsreg verskillende vorms aanneem, insluitend diefstal en bedrog. Diefstal word egter deur die howe as een van die ernstigste oortredings geag. In Central News Agency (Pty) Ltd v CCAWUSA & another  … Lees meer

 • Deur Gibbs du Toit Vraag: My dienste is ongeveer twee weke gelede beëindig. Ná die bevinding het ek appèl aangeteken. Die maatskappy het geen beleid oor die tydperk waarbinne ʼn appèlproses afgehandel moet word nie. Ek het by ʼn vriend gehoor dat ek blykbaar net ʼn sekere tydperk het waarbinne ek my saak na ʼn  … Lees meer

 • Deur Melissa Erasmus Werknemers se dienskontrakte bevat dikwels ‘n klousule wat bepaal dat hul diensvoorwaardes (insluitend hul vergoeding) nie met hul kollegas bespreek mag word nie. Is so ʼn klousule egter afdwingbaar? Artikel 78 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Nr. 75 van 1997) bepaal die volgende: “ (1) Elke werknemer het die reg om  … Lees meer

 • Deur Rizelle Botha Onbehoorlike aanmerkings op sosiale media. Wanneer is ontslag geregverdig? Bogemelde vraag word bespreek aan die hand van die saak Hanniker/One and Only Cape Town (Pty) Ltd – 26 CCMA 8.37.9 also reported at (2017) 11 BALR 1191 (CCMA). Die kommissaris het met hierdie aangeleentheid bevind dat die ontslag wel billik was aangesien die  … Lees meer


 • Klik hier om uit te vind wat is jou regte in terme van vervolging en hoe om 'n klag te lê indien daar op enige van jou regte ingedring word.

  ARRESTASIE

  DRONKBESTUUR

  AANRANDING

  HOE Lê JY 'N KLAG?

  Solidariteit bied ons lede en ondersteuners toegang tot sivielregtelike advies deur gebruik te maak van 'n voorkeur eksterne firma, Serfontein, Viljoen en Swart. Lede van Solidariteit kan gratis telefoniese sivielregtelike advies deur die Solidariteit Dienssentrum ontvang deur 0861 25 24 23 te skakel.

  Die finansiële welsyn van ons lede is vir Solidariteit baie belangrik. Om produktief te kan werk en gelukkig te kan leef, is finansiële welsyn uiters belangrik. Daarom het Solidariteit besluit om ’n splinternuwe ledevoordeel te ontwikkel saam met ons vennote, Serfontein Viljoen en Swart Prokureurs en DebtGrip.

  Die span van toegewyde personeel het jarelange ervaring van die administrasie van skuld en skuldberading. Jou skuld word bestuur deur ’n geregistreerde skuldberader by die Nasionale Kredietreguleerder (NKR).


  Registreer / Register

  Maak toe / Close