• Teken in
 • Kategorie: Aflaaibare dokumente, Wette


  Praktykkodes is riglyne, nie wetgewing nie. Die praktykkode, of etiese kode, van jou maatskappy bevat die beginsels van wat van alle werknemers verwag word in die werkplek. Hierdie beginsels is bedoel om jou besluitneming en werkplekgedrag te lei. Die ideaal is dat jy die beginsels sal volg wanneer jy by die werk is, maar hoeveel invloed ‘n kode het, hang af van hoe elke betrokke werkplek dit toepas. ‘n Etiese kode op sy eie sal nie noodwendig ʼn invloed op die werkplek hê sonder implementering deur die werknemers en die bestuur nie. Diegene wat in ‘n gesagsposisie is, soos bestuurders, moet aan die kode voldoen en die beginsels in die praktyk toepas sodat dit  ‘n impak op werknemers kan hê.

  Wet op Vaardigheidsontwikkeling, No. 97 van 1998

  Julie 11th, 2016

  Die tekort aan opgeleide personeel is ‘n ernstige struikelblok vir die mededingendheid van bedrywe in Suid-Afrika. Hierdie Wet en die Skills Development Levies Act, No 9 van 1999, (Wet op Vaardigheidsontwikkelingsheffings) het ten doel om die kennis en vaardighede van die arbeidsmag uit te brei. Verbeterings in indiensneembaarheid en produktiwiteit moet bereik word deur nuwe  … Lees meer


  KOOPKONTRAK

  Julie 5th, 2016

  ‘n Kontrak is ‘n regsgeldige ooreenkoms tussen twee of meer mense binne die perke van hul kontraktuele bevoegdheid. Mense wat ‘n kontrak met mekaar aangaan, moet die bedoeling hê om wedersydse verpligtinge teenoor mekaar te skep. ‘n Koopkontrak by onroerende eiendom is een van die min tipes kontrakte in Suid-Afrika wat op skrif gedoen moet  … Lees meer


  VOETSTOOTSKONTRAK

  Julie 5th, 2016

  Elke verbruiker, of altans “koper”, het die reg op beskerming van drie jaar teen versteekte defekte. Hierdie reg het tot gevolg dat indien die produk binne drie jaar defekte toon, die verkoper daardie defekte moet herstel of die produk omruil, selfs al was die verkoper nie bewus van die defekte nie. Danksy hierdie beskerming kan  … Lees meer


  Pro forma-huurkontrak (eiendom)

  Julie 5th, 2016

  Voorbeelde van kontrakte Pro forma-huurkontrak.


  KVBA Verwysingsvorm

  April 20th, 2016

  Klik hier om die dokument af te laai.


  ‘n Kritiese ontleding van die 13de verslag van die Kommissie vir Billike Indiensneming

  April 18th, 2016

  Op 18 April 2013 het die Kommissie vir Gelyke Indiensneming (CEE) sy 13de jaarlikse verslag bekend gestel. Hierdie verslag is gebaseer op die data voorgelê aan die CEE deur alle aangewese werkgewers (50 of meer werknemers) en die werkgewers wat nie aangewese nie, maar gekies het om te stuur ongeag. Dit bevat ook data wat  … Lees meer


  Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993

  April 18th, 2016

  Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid vereis van die werkgewer om sover redelikerwys uitvoerbaar ‘n werkomgewing in stand te hou wat veilig en sonder risiko vir die gesondheid van sy werknemers is. Dit beteken dat die werkgewer moet verseker dat die werkplek vry van gevaarlike stowwe, soos benseen, chloor en mikro-organismes, voorwerpe, toerusting, prosesse, ens.  … Lees meer


  Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, No. 108 van 1996

  April 18th, 2016

  Die Grondwet is die hoogste of opperste wet van Suid-Afrika. Dit lê uit hoe die regering saamgestel is en hoe die land regeer moet word. Omdat dit die hoogste wet in die land is, kan geen ander wet die Grondwet teëspreek nie. Indien dit wel gebeur, sal sodanige wette geskrap of gewysig word. Die Grondwet  … Lees meer


  Goeie praktykkode oor gelyke betaling/vergoeding vir werk van gelyke waarde

  April 13th, 2016

  Die doel van hierdie Kode is om praktiese leiding te gee aan werkgewers en werknemers oor hoe om die beginsel van gelyke betaling/vergoeding vir werk van gelyke waarde toe te pas in hul werkplekke. Dit Kode poog om die implementering van betaling/vergoeding gelykheid in die werkplek te bevorder deur werkgewers, insluitend die staat, werknemers en  … Lees meer


  Goeie praktykkode: Wie is ʼn werknemer

  April 13th, 2016

  Dit Kode stel riglyne om te bepaal of persone werknemers is. Die doel daarvan is om duidelikheid en sekerheid te gee oor wie ‘n werknemer is. Klik hier tom die dokument af te laai.
  Registreer / Register

  Maak toe / Close