Oortyd

  Die spesifieke artikels van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Nr. 75 van 1997) wat handel oor oortyd is slegs van toepassing op diegene wat onder die inkomstedrempel verdien. Die inkomstedrempel word deur die minister bepaal en afgekondig. Tans is die inkomste-drempel R205 433,33 per jaar of ongeveer R17 120,00 per maand. Indien jy onder die inkomstedrempel […]

Lees meer.

Seksuele teistering

    Seksuele teistering is onwelkome gedrag van ’n seksuele aard wat die regte van ’n werknemer skend en gelykheid in die werkplek verhinder, met inagname van al die volgende faktore:   Of die teistering op die verbode gronde van geslag en/of seksuele oriëntasie plaasgevind het; Of die seksuele gedrag onwelkom was; Die aard en […]

Lees meer.

My werkgewer se besigheid word verkoop. Wat gaan met my gebeur?

    deur Devon Basson   Artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat die nuwe werkgewer al die dienskontrakte wat onmiddellik voor die oordrag van die besigheid bestaan het, outomaties oorneem. Al die regte en verpligtinge wat tydens die oordrag tussen die werknemer en die ou werkgewer bestaan het, bly net so van […]

Lees meer.

Moet ʼn dienskontrak op skrif wees?

    Die vraag ontstaan dikwels of ʼn dienskontrak tussen werkgewer en werknemer steeds geldig is as dit nie ʼn geskrewe ooreenkoms is nie. Anders gestel: verhoed die feit dat ʼn dienskontrak nie op skrif is nie dat dit geldig is? Eerstens is dit belangrik om ʼn “dienskontrak” in breë terme te definieer. ʼn Dienskontrak: […]

Lees meer.

WYSIGING VAN ‘N WERKNEMER SE DIENSVOORWAARDES

    Dit gebeur soms dat werkgewers die bepalings van ʼn werknemer se kontrak wil wysig ongeag of die werknemer daartoe toestem of nie. In sulke gevalle moet die werkgewer die werknemer in kennis stel van die voorneme om sy of haar diensvoorwaardes te wysig en die nuwe diensvoorwaardes moet onderhandel word. Indien die betrokke […]

Lees meer.

Word diensjare met aftrede in ag geneem by ontslag weens operasionele bedryfsvereistes na aftrede?

  In Rogers v. Exactocraft (Pty) Ltd (2015) 36 ILJ 277 (LC) was die werknemer vir 21 aaneenlopende jare in diens by die werkgewer.  By ouderdom 65 jaar was die werknemer verplig om af te tree.  By aftrede het hy dadelik weer ʼn tweejaar-vastetermynkontrak met die werkgewer aangegaan.  Die kontrak het voorsiening gemaak vir vroeë […]

Lees meer.

VERHOGING IN MINIMUM LOON VIR HUISWERKERS

    Die Departement van Arbeid het ingevolge ʼn sektorale vasstelling die minimum loon vir huiswerkers vanaf 1 Desember 2015 verhoog. Daar word onderskeid getref tussen huiswerkers wat 27 uur of minder per week werk en huiswerkers wat meer as 27 uur per week werk.  Daar word ook onderskei tussen twee areas waar die werk […]

Lees meer.

Konsiliasie by die KVBA

  Wanneer ’n saak na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) verwys word, is die eerste proses waaraan deelgeneem word, die proses van konsiliasie. Konsiliasie is ’n proses waar daar gepoog word om ’n dispuut tussen partye op te los met die hulp van ’n onpartydige derde party of mediator. Binne die KVBA-konteks vertolk […]

Lees meer.

Staking

Ek bespreek graag die saak SACCAWU v Sun International [2015] 1 BLLR 97 (LC). In die aangeleentheid het Saccawu (die vakbond) vir Sun International (die werkgewer) kennis gegee dat hulle op ʼn beskermde staking van drie dae sal gaan. Die werkgewer het op antwoord laat weet dat hy alle vakbondlede uitsluit en tydelike werknemers in […]

Lees meer.

Mag ’n werknemer ’n swaarder sanksie opgelê word ná ’n appèlverhoor?

  Gestel ’n werknemer ontvang ’n finale skriftelike waarskuwing ná ’n dissiplinêre verhoor en besluit om daarteen te appelleer. Die voorsitter van die appèlverhoor meen die oorspronklike sanksie was te lig en besluit dat die werknemer eerder ontslaan moet word. Is die appèltribunaal by magte om dit te doen? Dit is presies wat gebeur het […]

Lees meer.