BEL ONS: 012 644 4300

Arbeidsreg

Maandag | 16 September | 2019 Rassistiese Aanmerkings is gronde vir Onmiddelike Ontslag

RASSISTIESE AANMERKINGS IN DIE WERKPLEK IS GRONDE VIR ONMIDDELIKE ONTSLAG In die onlangse arbitrasie van Makhanya en St. Gobain het die kwessie van rassistiese aanmerkings in die werkplek weer ter sprake gekom. Die arbitrasie het onder die vaandel van die Bedingingsraad vir die Chemiese Bedryf (NBCCI) met saaknommer GPCHEM 367-18 plaasgevind.  Die uitspraak is op  … Lees meer

Maandag | 09 September | 2019 Wanneer moet ek ‘n saak na die KVBA verwys?

Wanneer moet ek ʼn saak na die KVBA verwys en wat gebeur as ek die spertyd gemis het? Artikel 191 van die Wet op Arbeidsverhoudinge reguleer die tydperk waarbinne ʼn spesifieke tipe dispuut verwys moet word. Ingevolge artikel 191(1)(b)(i) moet ʼn dispuut oor onbillike ontslag binne 30 dae van die datum van die ontslag verwys  … Lees meer

Maandag | 02 September | 2019 Konsultasies om beleide te verander

IS ’N WERKGEWER VERPLIG OM KONSULTASIES TE HOU OM BELEIDE TE VERANDER RELEVANTE FEITE: Daar was ʼn beleid by die werkgewer dat daar by aftrede, normaal en vroeë aftrede, bydrae gelewer sal word tot vervoerkostes na ’n werknemer se aftrede adres, mits drie kwotasies vir oorweging voorsien word. Die beleid het egter verandering ondergaan voordat  … Lees meer

Maandag | 26 Augustus | 2019 Kraamverlof voordele

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes gee aan swanger werknemers die reg om kraamverlof te neem. Die Werkloosheidsversekeringswet en Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) is van toepassing op alle werkgewers en werknemers, met die uitsluiting van: werknemers wat minder as 24 uur per maand werk vir ’n werkgewer; leerders; staatsamptenare; buitelanders wat op kontrakwerk in Suid-Afrika werk; werknemers wat  … Lees meer

Maandag | 19 Augustus | 2019 Verbeur ek my jaarlikse verlof tydens my kraamverlof?

Verbeur ek die opeenhoping van my jaarlikse verlof tydens my vier maande kraamverlof? Deur Devon Basson   Dié vraag kom gereeld na vore en in meeste gevalle is die persoon wie op kraamverlof gaan onseker of haar gewone jaarlikse verlof steeds tydens haar kraamverlof gaan ophoop. Daar is nie ’n direkte antwoord op hierdie vraag  … Lees meer

Maandag | 29 Julie | 2019 Die belangrikheid van oorlegpleging tydens 189-proses

Die belangrikheid van oorlegpleging in goeie trou tydens 189-proses In die betreurenswaardige ekonomiese klimaat van vandag vind afleggings in die werkplek daagliks plaas. Hoewel afleggings ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995) (die WAV) ʼn geldige rede is om werknemers se dienste te beëindig, moet die bepalings vervat in artikel 189 van die  … Lees meer

Maandag | 22 Julie | 2019 Die vertrouensverhouding tussen werknemer en werkgewer

Werknemers het ’n fidusiêre verpligting om in die beste belang van hulle werkgewer op te tree. Afgesien van die skriftelike dienskontrak, berus die verhouding tussen ’n werknemer en ’n werkgewer op wedersydse vertroue. Enige gedrag wat ’n negatiewe impak op die vertrouensverhouding het, kan as ernstige wangedrag beskou word. Tipiese wangedrag wat hiermee verband hou,  … Lees meer

Maandag | 15 Julie | 2019 Ontslag op grond van ras

Ontslag op grond van ras word geklassifiseer as outomaties onbillike ontslag ingevolge artikel 187(1)(f) van die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995). Dit beteken dat die ontslag inbreuk maak op ’n werker se grondwetlike regte op gelykheid, waardigheid en billike arbeidspraktyke.   In die saak van Bakulu v Isilumko Staffing (Pty) Ltd and others  … Lees meer

Maandag | 08 Julie | 2019 Toelaatbaarheid van elektroniese kommunikasie as getuienis

Elektroniese kommunikasie word gereguleer deur die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies (No 25 van 2002), hierna WEKT. In die woordomskrywing word data omskryf as die elektroniese aanbieding van inligting in enige vorm. Datasubjek beteken enige natuurlike persoon ten opsigte van wie persoonlike inligting na die inwerkingtreding van hierdie Wet versoek, versamel, gekollasioneer, geprosesseer of  … Lees meer

Maandag | 01 Julie | 2019 Wanneer is ontslag billik as 'n werknemer dwelms gebruik?

Ek sal hierdie vraag beantwoord aan die hand van Keys/ GRI Wind Steel South Africa (Pty) Ltd – (2017) 26 MEIBC 8.37.8 also reported at (2017) 10 BALR 1046 (MEIBC). In hierdie saak het ʼn werknemer vreemde gedrag getoon soos om vir sekere werktoerusting te sing. Die werkgewer het hom vir dwelms getoets en die  … Lees meer

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close