Verjaring van Arbitrasies voor 2015

Deur Ettienne Pio  Vraag Hoe word verjaring van arbitrasietoekennings, gedateer voor 1 Januarie 2015, gestuit? Antwoord Artikel 145(9) en (10) van die Wet op Arbeidsverhoudinge (WAV) (Nr. 66 van 1995) bepaal spesifiek dat ’n hersieningsaansoek verjaring van ’n arbitrasietoekenning ingevolge die Verjaringswet (No. 68 van 1969) stuit, maar dat hierdie wysiging slegs in werking tree […]

Lees meer.

Die KVBA-verwysingsproses

Deur Mynie Kriek Vraag Ek is bykans ʼn maand gelede ontslaan en het ʼn saak na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) verwys. Hoe werk die verwysingproses by die kommissie? Antwoord Volgens die KVBA se reëls kan ʼn werknemer wat ontslaan is binne 30 dae ná sy of haar laaste werkdag ʼn saak […]

Lees meer.

Die konsiliasieproses

Deur Gibbs du Toit Vraag Ek het ʼn dispuut na die KVBA verwys en is ingelig dat ek afwagtend is op ʼn datum vir konsiliasie. Wat behels konsiliasie? Antwoord Artikel 135(1) van die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 bepaal dat sodra ʼn dispuut na die KVBA verwys word, dit die verpligting is van die […]

Lees meer.

Onbillike arbeidspraktyk

Deur Aimee Kendall Vraag Wat behels ’n onbillike arbeidspraktyk? Antwoord In leketaal sou ’n mens kon sê dat ’n onbillike arbeidspraktyk op ’n slegte manier van doen in die werkplek neerkom. In regstaal sê ons dit is iets wat die verhouding tussen die werkgewer en die werknemer op ’n onbillike manier benadeel. Sowel die werkgewer […]

Lees meer.

Geen menslikehulpbrondepartement om grieweprosedures te hanteer nie. Wat staan my nou te doen?

Deur Aimee Kendall Vraag: My werkgewer behandel my sleg by die werk. Sy taalgebruik teenoor my is baie aggressief en hy dreig my gedurig dat my werk op die spel is. Ek het al gehoor dat ek ʼn grieweprosedure moet volg, maar ons het nie ʼn mensehulpbronafdeling nie en daar is geen voorgeskrewe grieweprosedure in […]

Lees meer.

Onbillike arbeidspraktyk: prosedurele billikheid?

Artikel 188 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (WAV) skryf die vereiste van “prosedurele billikheid” spesifiek voor ten opsigte van die ontslag van ’n werknemer. In die geval van onbillike arbeidspraktyke is daar ongelukkig geen statutêre verwysing na die rol wat prosedurele billikheid hierby speel nie. Uit die grondwetlike reg op billike arbeidspraktyke sou mens dit […]

Lees meer.

Aansoek om absolusie van die instansie

Deur Rizelle Botha Vraag Wat is ʼn aansoek om absolusie van die instansie en kan so aansoek in die KVBA gebring word? Antwoord Absolusie van die instansie is ʼn aansoek wat gebring kan word wanneer die party wat nie die bewyslas van ʼn saak dra nie, oortuig is dat die party wat wel die bewyslas […]

Lees meer.

Grieweprosedure

Vraag: Ek wil ʼn grief insit by my werk, maar is nie seker hoe om te werk te gaan nie. Ek wil ook weet of dit my enigsins gaan help? Antwoord: Grieweprosedures word nie deur wetgewing gereguleer nie. Werkgewers is dus nie noodwendig verplig om ʼn grieweprosedure te hê nie, maar meeste werkgewers het dit […]

Lees meer.

Mag werknemers van ʼn sekuriteitsmaatskappy aan ʼn vakbond behoort?

Deur Johan Roos Artikel 5 van die Wet op Arbeidsverhoudinge gee werknemers die reg om aan ʼn vakbond te behoort. Die grondwet maak ook daarvoor voorsiening onder vryheid van assosiasie. Ingevolge artikel 187(1) van die Wet op Arbeidsverhoudinge is ontslag op grond van vakbondaktiwiteite outomatiese onbillike ontslag. Favorite

Lees meer.

Handelsbeperkingsooreenkomste

Deur Phil Davel 14/04/2011 Die howe het handelsbeperkingsooreenkomste, oftewel ‘restraint of trade agreements’ soos dit meer algemeen in Engels bekend staan, gedefinieer as ʼn kontrak waarin een party (die werknemer) met ʼn ander party (die werkgewer) ooreenkom om sy/haar vryheid om met ʼn derde party in die toekoms sake te doen of vir hom/haar te […]

Lees meer.