Permanente aanstelling

 Deur: Danie van Graan Vraag: Kan ʼn werknemer ʼn verwagting hê om permanent aangestel te word indien hy/sy net op ʼn vastetermynkontrak aangestel is wat gereeld hernu word? Antwoord: Dit gebeur dikwels dat ʼn werknemer aangestel word op ʼn vastetermynkontrak wat gereeld hernu word, maar dat hy/sy nooit permanent aangestel word nie. Dit kan dan […]

Lees meer.

Beëindiging van dienskontrak

Vraag Kan ’n werkgewer ’n getekende, geldige dienskontrak beëindig indien ’n werknemer nog nie daar begin werk het nie? Antwoord ’n Werknemer word beskerm deur arbeidsregwetgewing en regspraak vanaf die oomblik dat ’n dienskontrak gesluit word al het hy of sy nog nie fisies by die werkgewer begin werk nie. In die saak Wyeth SA […]

Lees meer.

Word ek as ʼn werknemer beskou al het ek nie ʼn dienskontrak by die maatskappy waar ek werk nie?

Vraag: Word ek as ʼn werknemer beskou al het ek nie ʼn dienskontrak by die maatskappy waar ek werk nie?   Antwoord: Ingevolge die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Wet 75 van 1997) is ʼn “werknemer” ‒ (a) iemand, uitgesonderd ʼn onafhanklike kontrakteur, wat vir iemand anders of vir die staat werk en wat besoldiging ontvang […]

Lees meer.

Vastetermyndienskontrakte

Deur Phil Davel   Ingevolge die gemenereg is ʼn vastetermyndienskontrak ʼn dienskontrak waarvan die beëindiging gekoppel is aan ʼn vaste/bepaalde tydperk, of ʼn spesifieke projek of taak. Geen ontslag vind dus plaas nie en geen kennistydperk is nodig nie omdat ʼn ooreenkoms oor die beëindiging van die kontrak reeds by die aanvang daarvan bereik word. […]

Lees meer.

Watter inligting oor my werk moet op skrif aan my voorsien word?

Deur Phil Davel Vraag: Watter inligting oor my werk moet op skrif aan my voorsien word?   Antwoord: Artikel 29 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bepaal dat ʼn werkgewer verplig is om sekere besonderhede aan ʼn werknemer by die aanvang van sy/haar dienstydperk te verskaf. Wanneer ʼn werknemer in diens geneem word, moet sy/haar […]

Lees meer.

Watter inligting moet my werkgewer op skrif aan my voorsien?

Wanneer ʼn werknemer in diens geneem word, moet sy/haar nuwe werkgewer die volgende inligting aan hom/haar verskaf: 1. Die volle naam en die adres van die werkgewer; 2. ʼn Beskrywing van die werknemer se pligte; 3. Die adres van die werkplek en ander plekke waar die werknemer moet diens doen; 4. Die datum van indiensneming; […]

Lees meer.

Ek is ʼn senior bestuurder en ek wil graag by ʼn vakbond aansluit. Is daar iets wat my sal verhoed om aan te sluit?

Vraag: Ek is ʼn senior bestuurder en ek wil graag by ʼn vakbond aansluit. Is daar iets wat my sal verhoed om aan te sluit? Regsvraag beantwoord deur Johan Roos, Solidariteit Regsdienste, Dienssentrum Antwoord: Ingevolge Artikel 187(1) van die Wet op Arbeidsverhoudinge is ontslag op gronde van vakbond-aktiwiteit outomatiese onbillike ontslag. Artikel 5 van die […]

Lees meer.

My kontrak bepaal dat daar ‘n verrigtingskontrak opgestel word wat bepaal wat jou verrigtingsbonus sal wees

Die bepaling word elke ses maande gedoen. Vanjaar moes ons weer ‘n kontrak opstel met ons verskeie pojekte. Ek is aangesê om in my kontrak te stipuleer dat ek my vaardighede aan my kollegas sal oordra gedurende hierdie periode. Nou wil ek weet of dit aanvaarbaar is volgens die reg. Ek is die enigste blanke […]

Lees meer.

Verskillende sektore het verskillende handveste wat die kwessie reguleer. Wat sê die handves van die finansiële sektor?

Die handves sê dit moet primêr swart mense bevoordeel, maar nie uitsluitlik nie. Dit is duidelik dat FNB strydig met die finansiële sektor se handves optree. Favorite

Lees meer.

Ek werk al een jaar lank as bestuurder by ‘n restaurant…

Vraag: Ek werk al een jaar lank as bestuurder by ‘n restaurant. Ek het geen aanstellingskontrak nie en word ‘n maandelikse salaris betaal waarvan belasting en werkloosheidsversekering afgetrek word. Die werkgewer wil nou hê dat ek ‘n kontrak as onafhanklike kontrakteur moet onderteken. Antwoord: U moet daardie kontrak nie onderteken nie, aangesien die arbeidswette dan […]

Lees meer.