– Alleeneienaaronderneming

 • ‘n Alleeneienaaronderneming is ‘n besigheid wat deur een persoon bestuur word. Daardie persoon verskaf die kapitaal vir die besigheid of gaan ‘n persoonlike lening aan om die besigheid mee te begin. Die eienaar dra self alle risiko’s, neem al die winste of verliese en bestuur gewoonlik self die besigheid met of sonder hulp. ‘n Alleeneienaaronderneming se bates en laste is nie afgesonder van die eienaar se persoonlike bates en laste nie; met ander woorde, die krediteure van die besigheid kan op die eienaar se bates beslag lê om die besigheid se skuld te delg.
 • Die grootste voordeel van ‘n alleeneienaaronderneming is dat die eienaar ‘n groot persoonlike belang in die besigheid het. So-iets is nie altyd moontlik in ‘n groter onderneming waar meer as een persoon by betrokke is nie. Dit is ook maklik om ‘n alleeneienaaronderneming op te rig en daar is geen regsvereistes of koste verbonde aan die oprigting daarvan nie. Besluite word vinnig geneem aangesien die eienaar alle besluite self kan neem.

– Vennootskap

 • ʼn Vennootskap is ʼn kontrak tussen ‘n minimum van twee en ‘n maksimum van twintig persone wat elk iets tot die onderneming bydra, hetsy kapitaal of arbeid, en wat gesamentlik die onderneming bestuur met die doel om ‘n wins te maak. Die wins en verlies word in ‘n ooreengekome verhouding tussen of onder hulle verdeel.
 • Die voordeel van ‘n vennootskap is dat meer as een persoon die kapitaal verskaf, wat dit moontlik maak om vinniger op die been te kom en om vinniger uit te brei. Elke vennoot kan sy of haar vaardighede tot die onderneming toevoeg en ‘n bepaalde spesialiteitsafdeling van die onderneming bestuur. Elke vennoot is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die laste van die vennootskap; met ander woorde, as die vennootskap geld skuld, mag die krediteure die skuld van die vennoot persoonlik eis en kan ook op die vennoot se persoonlike bates beslag lê om die skuld te delg. Juis daarom kry ‘n vennootskap baie vinnig goedkeuring vir ‘n lening, want ‘n vennootskap se kredietwaardigheid is hoog. Dit gaan maklik en vinnig om ‘n vennootskap om op te rig.

– Private maatskappy

 • Private maatskappye is vir persone wat hul eie kapitaal vir ‘n onderneming neerlê, maar wat beperkte aanspreeklikheid wil geniet. Die getal lede van ‘n private maatskappy kan strek vanaf een lid tot en met vyftig lede. Die wet stel sekere beperkings op private maatskappye. Een daarvan is dat ‘n private maatskappy nie lede van die publiek mag nooi om aandele in die maatskappy te verkry nie. Indien ‘n private maatskappy versuim om die vereistes in die wet na te kom, word daardie maatskappy dadelik as ‘n openbare maatskappy geag.
Kragtens die Maatskappywet (No. 61 van1973) moet ʼn private maatskappy met ʼn aandelekapitaal in sy statute:
 • die reg om sy aandele oor te dra, beperk;
 • sy ledetal tot 50 beperk;
 • enige uitnodiging aan die publiek om enige aandele of skuldbriewe van die maatskappy te bekom, verbied.

Die grootste voordeel van ‘n private maatskappy is dat die aanspreeklikheid van die aandeelhouers beperk is. Dit is ‘n perfekte ondernemingsvorm waar geheimhouding noodsaaklik is. ʼn Private maatskappy is nie onderworpe aan die regulasies en wetlike beperkings wat deur die wet daargestel is om die publiek te beskerm nie, soos byvoorbeeld die hou van aandeelhouervergaderings.

 •  
 •  
 •  
 •  

Registreer / Register

Maak toe / Close