Skadevergoeding dui op ‘n ekwivalent in die vorm van geld wat aan ‘n eiser gegee word met die doel om die skadelike gevolge van ‘n skadestigtende gebeurtenis terugwerkend en vir die toekoms so volledig as moontlik uit te kanselleer.

Skadevergoeding moet in geld uitgedruk word. Skadevergoeding word as ‘n kapitaalbedrag (lompsom) toegeken vir sowel skade wat reeds gely is as toekomstige skade.
Die begrip skadevergoeding is baie wyd. Daar bestaan vermoënskade en nie-vermoënskade, elk met verskeie eise vir skade wat deur ‘n benadeelde ingestel kan word.
Die begrip vermoënskade (skade in rand en sent) kan omskryf word as ‘n vermoënsvermindering of -aantasting wat deur die plaasvind van ‘n bepaalde gebeurtenis veroorsaak is. Vermoënskade sluit huidige en toekomstige skade in.

‘n Paar voorbeelde van vermoënskade:
 • verlies van wins
 • saakskade
 • suiwer finansiële verlies
 • direkte en gevolgskade, bv. mnr. X. se taxi word beskadig. Herstelkoste is direkte skade en winsverlies is gevolgskade.
 • mediese uitgawes aangegaan
 • verlies van onderhoud
 • verlies van inkomste
 • verlies aan verdienvermoë

Die begrip nie-vermoënskade of persoonlikheidsnadeel is die nadelige inwerking op die regsbeskermde persoonlikheidsbelange van ‘n individu wat nie sy ekonomiese posisie raak nie. Daar bestaan persoonlikheidsregte ten aansien van die fisies-psigiese integriteit, die liggaamlike vryheid, die goeie naam, die eer, die privaatheid, die identiteit en die gevoelslewe.

‘n Paar voorbeelde van nie-vermoënskade:
 • pyn en lyding
 • skok (psigiatriese besering/letsel)
 • misvorming
 • verlies van lewensgenieting
 • verkorte lewensverwagting
 • laster
 •  
 •  
 •  
 •  

Registreer / Register

Maak toe / Close