Wat moét my prokureur vertroulik hou?

Donderdag, Desember 1st, 2016

Vraag: “Ek het ‘n afspraak met ‘n prokureur om regsadvies te kry oor my besigheid en die strukturering daarvan. Ek sal sekere vertroulike inligting rakende my besigheid met hom moet deel. Val dit onder die beskerming van prokureur-kliënt privilegie?”

 

Antwoord: Dit is belangrik om te verstaan dat vertroulikheid en prokureur-kliënt- of regsprofessionele privilegie twee verskillende konsepte is wat verskillende beskerming bied.

Die omvang van vertroulikheid is baie wyer as regsprofessionele privilegie, en mag spruit uit ‘n kontraktuele of fidusiëre verhouding tussen ‘n prokureur en kliënt. Dienooreenkomstig, selfs al moet inligting vertroulik wees om geprivilegeerd te wees, gee vertroulikheid alleen ‘n mens nie noodwendig die reg om aanspraak te maak op privilegie nie. ‘n Prokureur mag instem dat hy alle inligting wat ‘n kliënt met hom deel, vertroulik sal hou, maar ons reg verskaf nie noodwendig die beskerming van privilegie aan alle kommunikasie tussen ‘n prokureur en kliënt nie. Die reg om die kommunikasies te beskerm behoort aan die kliënt en slegs hy mag uitdruklik van hierdie reg afsien, en dit sal selfs die beëindiging van die mandaat tussen hom en die prokureur oorleef, sowel as die kliënt se afsterwe.

Regsprofessionele privilegie kan deur ‘n party in hofverrigtinge geopper word om die bekendmaking van inligting as getuienis, te weerstaan. Die ooreenkoms tussen ‘n prokureur en kliënt dat alle kommunikasie vertroulik sal bly, stop byvoorbeeld nie ‘n hof om te vereis dat sekere kommunikasie relevant tot die saak, deel van litigasie vorm nie. Om privilegie tydens hofverrigtinge te opper, moet daar aan die volgende vereistes rakende die kommunikasies voldoen word:

• Die prokureur moes in ‘n professionele hoedanigheid opgetree het.

• Die kliënt moes vertroulik met die prokureur gekonsulteer het.

• Die doel van die kommunikasie moes gewees het om regsadvies te verkry.

• Die gegewe advies moes nie die pleeg van ‘n misdaad of bedrog bewerkstellig het nie.

Vertroulikheid beskerm dus kommunikasies tussen prokureurs en hul kliënte teen bekendmaking aan derde partye, maar nie in alle gevalle teen bekendmaking in hofverrigtinge of waar die bekendmaking regtens vereis word nie. Regsprofessionele privilegie – beperk tot slegs spesifieke tipes kwalifiserende kommunikasies – verleen op sy beurt wel beskerming teen sodanige bekendmaking.

So hoewel kommmunikasies met jou prokureur rakende jou besigheid vertroulik sal wees, mag dit moontlik nie kwalifiseer vir regsprofessionele-privilegie nie, tensy dit gesien kan word as regsadvies en nie as besigheidsadvies nie.

 

Bron: BDP Prokureurs

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Kan ek erf as ek nie wettig aangeneem is nie?
Sanette Viljoen   Sannie is ’n enigste kind en word grootgemaak deur ouers wat nie haar biologiese ouers is nie. Alhoewel sy hulle as haar ware ouers beskou, het hulle haar nooit wettig aangeneem nie. Albei haar ouers is sieklik en besit nie ’n testament nie. Sannie is bekommerd dat sy hulle besittings sal verloor […]
Die doel van verklarings of beëdigde verklarings by verhore
Johan Nell   ʼn Verklaring is niks meer nie as ʼn weergawe van gebeure en kan die waarheid wees of nie en is nie onder eed of affirmasie nie, terwyl ʼn beëdigde verklaring onder eed of affirmasie voor ʼn kommissaris van ede afgelê is en voorgee om die waarheid te wees. Nou moet ons kyk […]
Is jou ‘domicilium’ slegs jou adres?
Sanette Viljoen Elke persoon wat al ’n kontrak geteken het of ʼn vorm ingevul het, het op die klousule domicilium citandi et executandi afgekom. Selfs die eenvoudigste vorms, soos die vorm by jou eerste doktersbesoek, bevat hierdie klousule. As ’n persoon gevra sou word wat hierdie frase beteken, is die mees algemene antwoord: “Dit is […]
1 2 3 44