Wat moét my prokureur vertroulik hou?

Donderdag, Desember 1st, 2016

Vraag: “Ek het ‘n afspraak met ‘n prokureur om regsadvies te kry oor my besigheid en die strukturering daarvan. Ek sal sekere vertroulike inligting rakende my besigheid met hom moet deel. Val dit onder die beskerming van prokureur-kliënt privilegie?”

 

Antwoord: Dit is belangrik om te verstaan dat vertroulikheid en prokureur-kliënt- of regsprofessionele privilegie twee verskillende konsepte is wat verskillende beskerming bied.

Die omvang van vertroulikheid is baie wyer as regsprofessionele privilegie, en mag spruit uit ‘n kontraktuele of fidusiëre verhouding tussen ‘n prokureur en kliënt. Dienooreenkomstig, selfs al moet inligting vertroulik wees om geprivilegeerd te wees, gee vertroulikheid alleen ‘n mens nie noodwendig die reg om aanspraak te maak op privilegie nie. ‘n Prokureur mag instem dat hy alle inligting wat ‘n kliënt met hom deel, vertroulik sal hou, maar ons reg verskaf nie noodwendig die beskerming van privilegie aan alle kommunikasie tussen ‘n prokureur en kliënt nie. Die reg om die kommunikasies te beskerm behoort aan die kliënt en slegs hy mag uitdruklik van hierdie reg afsien, en dit sal selfs die beëindiging van die mandaat tussen hom en die prokureur oorleef, sowel as die kliënt se afsterwe.

Regsprofessionele privilegie kan deur ‘n party in hofverrigtinge geopper word om die bekendmaking van inligting as getuienis, te weerstaan. Die ooreenkoms tussen ‘n prokureur en kliënt dat alle kommunikasie vertroulik sal bly, stop byvoorbeeld nie ‘n hof om te vereis dat sekere kommunikasie relevant tot die saak, deel van litigasie vorm nie. Om privilegie tydens hofverrigtinge te opper, moet daar aan die volgende vereistes rakende die kommunikasies voldoen word:

• Die prokureur moes in ‘n professionele hoedanigheid opgetree het.

• Die kliënt moes vertroulik met die prokureur gekonsulteer het.

• Die doel van die kommunikasie moes gewees het om regsadvies te verkry.

• Die gegewe advies moes nie die pleeg van ‘n misdaad of bedrog bewerkstellig het nie.

Vertroulikheid beskerm dus kommunikasies tussen prokureurs en hul kliënte teen bekendmaking aan derde partye, maar nie in alle gevalle teen bekendmaking in hofverrigtinge of waar die bekendmaking regtens vereis word nie. Regsprofessionele privilegie – beperk tot slegs spesifieke tipes kwalifiserende kommunikasies – verleen op sy beurt wel beskerming teen sodanige bekendmaking.

So hoewel kommmunikasies met jou prokureur rakende jou besigheid vertroulik sal wees, mag dit moontlik nie kwalifiseer vir regsprofessionele-privilegie nie, tensy dit gesien kan word as regsadvies en nie as besigheidsadvies nie.

 

Bron: BDP Prokureurs

  • 17
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Só doen jy aansoek vir ’n dranklisensie
Sanette Viljoen     Die aansoek word ingedien ingevolge Artikel 19 van die Drankwet, nr. 27 van 1989, en die voorgeskrewe vorm (Vorm 1) moet daarvoor gebruik word. Hierdie vorm moet in drievoud ingedien word. Die volgende moet in die aansoek ingesluit word: Bewys van adres; Finansiële state indien dit ’n bestaande besigheid is; Plan […]
Wat moét my prokureur vertroulik hou?
Vraag: “Ek het ‘n afspraak met ‘n prokureur om regsadvies te kry oor my besigheid en die strukturering daarvan. Ek sal sekere vertroulike inligting rakende my besigheid met hom moet deel. Val dit onder die beskerming van prokureur-kliënt privilegie?”   Antwoord: Dit is belangrik om te verstaan dat vertroulikheid en prokureur-kliënt- of regsprofessionele privilegie twee […]
Oortyd
  Die spesifieke artikels van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Nr. 75 van 1997) wat handel oor oortyd is slegs van toepassing op diegene wat onder die inkomstedrempel verdien. Die inkomstedrempel word deur die minister bepaal en afgekondig. Tans is die inkomste-drempel R205 433,33 per jaar of ongeveer R17 120,00 per maand. Indien jy onder die inkomstedrempel […]
1 2 3 38