Wat is ‘n lewende testament?

Maandag, Februarie 6th, 2017

Sanette de Jager

 

Almal weet en verstaan wat ʼn testament is ─ die dokument waarin jy jou wense uitdruk vir die dag van jou afsterwe. In hierdie dokument benoem jy die begunstigdes van jou bates en bepaal wat met jou kinders gebeur.

Daar is egter ʼn groot verskil tussen ʼn gewone testament en ʼn lewende testament.

’n Lewende testament het nie ten doel om te beskik oor bates, legate of begunstigdes nie, maar het betrekking op die filosofie rakende die dood en afsterwe en moet versigtig oorweeg word en deur ʼn kundige opgestel word.

In ʼn lewende testament kan jy bepaal hoe jy wil sterf die dag wanneer jy, byvoorbeeld, breindood verklaar word. Dit is ʼn regsdokument wat uitdrukking gee aan jou wense aangaande mediese behandeling. Jy kan bepaal wanneer mediese behandeling onttrek moet word. Hierdie dokument kom in werking wanneer jy nie meer in staat is om jou wense uit te spreek nie. Dit is basies ʼn vervroegde mediese opdrag.

Die volgende is voorbeelde van wense wat ʼn persoon in ʼn lewende testament kan sit:

  • Indien ek onbekwaam is en daar geen redelike vooruitsig op herstel is nie, weerhou ek my toestemming om op kunsmatige wyse aan die lewe gehou te word; en
  • om enige vorm van buisvoeding te ontvang as ek sterwend is.
  • Ek versoek verder dat ek alle nodige medikasie binneaars ontvang om my gemaklik en vry van pyn te hou, al sou dit die oomblik van dood verhaas.
  • Ek weerhou uitdruklik toestemming tot enige vorm van resussitasie indien my hart en asemhaling staak en my prognose hopeloos is.

’n Lewende testament gee basies opdrag aan ’n dokter en aan die familie hoe om te werk te gaan die dag wanneer jy op jou sterfbed is. Die algemeenste rede vir ’n lewende testament is omdat die testateur nie kunsmatig aan die lewe gehou wil word nie. Hierdie testament praat namens die pasiënt wanneer hy nie meer in staat is om te kommunikeer nie.

Ons reg erken die geldigheid van ʼn lewende testament, maar is egter gekant teen genadedood. Genadedood is onwettig en geen dokter of familielid mag ’n sterwende persoon bystaan met selfmoord nie. Wanneer ’n familielid op sy of haar sterfbed lê is dit ’n traumatiese ervaring en kan dit ook vêrreikende gevolge hê vir die geliefdes wat agterbly. Daarom is ’n lewende testament so belangrik. Die naasbestaandes van die sterwende persoon gaan dalk te emosioneel wees om byvoorbeeld die masjiene te laat afskakel.

’n Lewende testament moet nie by jou gewone testament ingevoeg of aangeheg word nie. ’n Gewone testament tree in werking wanneer ’n persoon reeds oorlede is, maar ’n lewende testament kom in werking waar die persoon onbevoeg raak.

’n Sertifikaat van die pasiënt se dokter en ’n ander onafhanklike dokter, waarin gesertifiseer word dat die pasiënt óf aan ’n terminale siekte ly óf permanent bewusteloos is, word vereis voordat ’n lewende testament in werking tree. In die geval van ʼn hartaanval tree die lewende testament nie in werking nie. ʼn Lewende testament kan slegs in werking tree as uiteindelike herstel hopeloos is.

Indien jy ʼn lewende testament het, moet jy seker maak jou familie en dokter weet daarvan en dat afskrifte beskikbaar is.

Hieronder isʼn ʼn voorbeeld van ’n lewende testament.

 

LEWENDE TESTAMENT

 

Hierdie verklaring word deur my, ______________________________________________ (ID_______________________) na versigtige oorweging en terwyl van gesonde verstand gemaak.

Indien die tyd opduik dat ek nie meer aan besluite rakende my mediese behandeling kan deelneem nie, getuig hierdie verklaring as my wilsbeskikking en wens.

Indien my hart of asemhaling om enige rede hoegenaamd sou stop, gelas ek dat geen pogings aangewend mag word om my te laat herlewe nie en dat ek toegelaat moet word om te sterf.

Indien daar geen redelike moontlikheid bestaan vir my herstel van liggaamlike siekte, beserings of aantasting wat hewige noodlyding meebring of wat my rasionele voortbestaan onmoontlik maak, en terwyl ek by my volle verstand is, is dit my wilsbeskikking dat ek toegelaat moet word om met waardigheid te sterf en dat ek nie deur radikale chirurgie of behandeling deur kunsmatige metodes aan die lewe gehou mag word nie.

Verder versoek ek dat ek ’n voldoende hoeveelheid verdowingsmiddels gegee moet word ten einde pyn te verlig selfs al word die oomblik van my dood daardeur verhaas.

(Opsioneel): Hiermee gee ek ook toestemming om indien my organe, naamlik niere, lewer, hart, beenmurg, korneas en enige weefsel, in ’n gunstige toestand is, na my afsterwe geskenk mag word aan iemand wat dit nodig het.

 

Geteken deur my ________________ te______ op hierdie __dag van ___________________201__

 

In die teenwoordigheid van _________________________ en _______________________, wat in my teenwoordigheid en in die teenwoordigheid van mekaar hierdie dokument as getuies teken.

AS GETUIES :

 

  1. _______________________________

 

  1. _______________________________

 

_____________________________

(Naam en van)

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Hoe die reg op privaatheid werk
Sanette Viljoen     Voor die Wereldbeker-rugbytoernooi van 2003, het die Springbokspan ʼn oefenkamp bygewoon wat later bekend geword het as Kamp Staaldraad. Tydens hierdie kamp is die spelers blootgestel aan uitputtende fisiese oefeninge, ysige temperature, uiterste fisiese ongemak en vernederende aktiwiteite. Verskeie van hierdie aktiwiteite is op film vasgevang. Na afloop van die kamp […]
Hoe werk ʼn permanente verblyfpermit vir Suid-Afrika?
Sanette Viljoen   Dit is ʼn permit wat ʼn persoon toelaat om permanent in Suid Afrika te woon en steeds ʼn burger van ʼn ander land te bly. Ingevolge die Wysigingswet op Immigrasie mag sodanige permit uitgereik word op voorwaarde dat die aansoeker nie belet of ongewens is nie.   Daar is 4 vereistes vir […]
Die ondertekening van ʼn ooreenkoms: Hoe belangrik is dit?
Afgesien van verskeie tipes regsdokumente waar die handtekeninge van die partye regtens vereis word (byvoorbeeld ʼn ooreenkoms om ʼn saaklike reg in grond van die hand te sit soos bedoel in die Wet op Vervreemding van Grond, 1981), is daar ʼn wanopvatting in die handel dat ʼn gewone ooreenkoms wat op skrif gestel is altyd […]
1 2 3 46